Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

1. Bedrijven Schoonmaak Service, hierna te noemen: “BSS” is  een Vennootschap onder Firma (vof).

2. Alle verstrekte opdrachten worden door BSS uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en BSS die de opdracht feitelijk uitvoert of doet uitvoeren, met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, betreffende de persoonlijke uitvoering van de opdracht, respectievelijk de hoofdelijke aansprakelijkheid van Bedrijven Schoonmaak Service.

3. De overeenkomst van opdracht is de door de opdrachtgever geaccepteerde offerte met werkprogramma.

4. De overeenkomst gaat in op de datum van de opdrachtbevestiging en geldt voor onbepaalde tijd, tenzij partijen anders overeenkomen. De overeenkomst kan door elk der partijen bij        aangetekende brief worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van een factuurperiode, met dien verstand echter, dat de overeenkomst waarbij automaten, rolhanddoeken, containers, en/of andere sanitaire materialen in bruikleen worden gegeven, slechts opzegbaar is met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van het overeengekomen contractjaar.

5. Iedere aansprakelijkheid van BSS is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de polisvoorwaarden van die verzekering geldende eigen risico.

6. BSS kan in het kader van de uitvoering van een aan haar gegeven opdracht gebruik maken van de diensten van derden en zal, indien dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden, daarover zoveel mogelijk vooraf met haar opdrachtgever overleg plegen.

7. De werkzaamheden van BSS worden in beginsel elke twee weken gedeclareerd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden alle werkzaamheden verricht op basis van de geaccepteerde offerte met werkprogramma. De bedragen genoemd in de offerte zijn exclusief omzetbelasting en eventueel andere kosten van ingehuurde derden. Deze kosten worden separaat in rekening gebracht. BSS behoudt zich het recht voor de werkzaamheden op voorschotbasis te verrichten.

8. De betalingstermijn voor alle facturen van BSS bedraagt uiterlijk veertien dagen, tenzij door BSS schriftelijk een andere termijn wordt aangegeven. Bij niet-tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119 BW respectievelijk6:119a BW. BSS behoudt zich in geval van niet-tijdige betaling het recht voor om de werkzaamheden, onder gelijktijdige kennisgeving aan de opdrachtgever, op te schorten. Indien na sommatie betaling gedurende meer dan acht dagen uitblijft, kan een vergoeding in rekening worden gebracht wegens buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 250, — exclusief omzetbelasting.

9. BSS heeft het recht om de tarieven, ook in reeds lopende opdrachten, te indexeren per 1 juli van ieder jaar, met als grondslag voor aanpassing de consumentenprijsindex (CPI), grondslag 2006 = 100.

10. Op de rechtsverhouding tussen BSS en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

11. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de voor of namens BSS werkzame medewerkers, adviseurs en alle overige personen die voor of namens BSS werkzaam zijn.